Verzenden & retourneren | Algemene voorwaarden | Privacy Voor vragen kunt u altijd even contact met ons opnemen via email of telefonisch +31 6 509 90 980

Je winkelwagen is nog leeg.

References
Vanaf € 60,- gratis verzending!

Signin of

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BRAND NEW
GADGET
1. DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die
lid is van de Brand New Network en producten
en/of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet
handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
een overeenkomst op afstand aangaat met de
ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst
waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand
van producten en/of diensten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
gemaakt wordt van een of meer technieken voor
communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel
dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en
ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument
gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht,
zijnde 14 dagen na ontvangst van de producten.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de
consument om binnen de bedenktijd af te zien van
de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met
betrekking tot een reeks van producten en/of
diensten, waarvan de leverings en/of
afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de
consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te
slaan op een manier die toekomstige raadpleging
en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt.
2. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Brand New Network
handelend onder de naam: BrandNewGadget.
Postadres:
Bollenmarkt 7 1901 PJ Zwaagdijk-Oost
Bezoekadres: Han Hoekstrahof 20
1628 WR Hoorn
Telefoonnummer: 06-50990980
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00
uur
E-mailadres: info@brandnewgadget.nl
KvK-nummer: 37106092
BTW-identificatienummer: NL8177.32.802.B01
ABN BANK: 486338223
IBAN: NL79ABNA0486338223
BIC: ABNANL2A
3. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
op elke tot stand gekomen overeenkomst op
afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar
gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en
zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch
wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de
consument ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de consument op
een eenvoudige manier kan worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden
langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere
wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene
voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het
tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor
hem het meest gunstig is.
4. HET AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte
geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige
omschrijving van de aangeboden producten en/of
diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als
de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van
de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod
binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor
de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het
aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal
komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het
herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van
de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan
wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op
afstand indien de kosten van het gebruik van de
techniek voor communicatie op afstand worden
berekend op een andere grondslag dan het
basistarief;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming
wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de
consument te raadplegen is;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten
van de overeenkomst van door hem niet gewilde
handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede
de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de
overeenkomst tot stand komt;
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands,
de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich
heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs
elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op
afstand in geval van een overeenkomst die strekt
tot voortdurende of periodieke aflevering van
producten of diensten.
5. DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het
bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod
en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs
elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de
ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst
ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand
komt, treft de ondernemer passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging
van de elektronische overdracht van data en zorgt
hij voor een veilige webomgeving. Indien de
consument elektronisch kan betalen, zal de
ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders
– op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van
al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst
op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of
op zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kan worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de
ondernemer waar de consument met klachten
terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop
de consument van het herroepingsrecht gebruik
kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na
aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden
opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt
voor de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de
overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde
duur is.
Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het
leveren van een reeks van producten of diensten
is de bepaling in het vorige lid slechts van
toepassing op de eerste levering.
6. HERROEPINGSRECHT BIIJ LEVERING VAN
PRODUCTEN
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument
de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na
ontvangst. Deze termijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product door of namens de
consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig
omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts in die mate uitpakken of gebruiken
voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij
het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product
met alle geleverde toebehoren en – indien
redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en
verpakking aan de ondernemer retourneren, conform
de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
7. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
Indien de consument gebruik maakt van zijn
herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de
ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of
herroeping, terugbetalen.
8. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
1. Indien de consument niet over een
herroepingsrecht beschikt, kan dit door de
ondernemer alleen worden uitgesloten indiende
ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig
voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts
mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht
overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden
teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen
op de financiële markt waarop de ondernemer geen
invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en
computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts
mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of
vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde
datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming
van de consument is begonnen voordat de bedenktijd
is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.
9. DE PRIJS
1. Gedurende de in het aanbod vermelde
geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer
producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
zijn aan schommelingen op de financiële markt en
waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde
prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod
vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke
regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft
en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de
overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten
genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
10. CONFORMITEIIT EN GARANTIE
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten
en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op
de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als
garantie aangeboden regeling doet niets af aan de
rechten en vorderingen die de consument ter zake
van een tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen van de ondernemer jegens de
ondernemer kan doen gelden op grond van de wet
en/of de overeenkomst op afstand.
11. LEVERING EN UITVOERING
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van
diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de
consument aan het bedrijf kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in
artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere
leveringstermijn is afgesproken. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een
bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de consument
hiervan uiterlijk een maand nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De
consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en
recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige
lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,
terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product
onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
inspannen om een vervangend artikel
beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging
zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden
gemeld dat een vervangend artikel wordt
geleverd. 6. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
kosten van retourzending zijn voor rekening
van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing
van producten berust tot het moment van
bezorging aan de consument bij de
ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
12. BETALING
1. Voorzover niet later is overeengekomen
dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen veertien
dagen na bezorging van het goed of in geval
van een overeenkomst tot het verlenen van
een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de
deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan
de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de
desbetreffende bestelling of dienst(en),
alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om
onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer
te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument
heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de
consument kenbaar gemaakte redelijke kosten
in rekening te brengen.
13. KLACHTENREGELING
1. Klachten over de uitvoering van de
overeenkomst moeten binnen bekwame tijd,
volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer, nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten
worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en
een indicatie wanneer de consument een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.
14. GESCHILLEN
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer
en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die naar aanleiding van deze
overeenkomst of van overeenkomsten, die
hiervan een uitvloeiing zijn, mochten ontstaan
zullen worden berecht door de bevoegde
Rechter binnen het rechtsgebied, waar
verhuurder haar zetel heeft.
15. AANVULLENDE OF AFWIJKENDE
BEPALINGEN
1. Aanvullende dan wel van deze algemene
voorwaarden afwijkende bepalingen dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
2. Prijzen zijn inclusief BTW. Product
specificaties zijn onder voorbehoud van
typefouten en prijswijzigingen. Afbeeldingen en
omschrijvingen van producten kunnen afwijken
van de werkelijkheid.